Szanowni Państwo

        Uprzejmie informujemy, że Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Łodzi, Twoje Taxi w Mieście, Taxi DWA DWA, tworzy bazę Klientów korzystających z taksówek, na podstawie informacji podawanych przez osoby zamawiające i korzystające z usług przewozu osób i bagażu taksówkami Taxi DWA DWA (dalej: „Klienci”). Podanie danych jest dobrowolne, jeżeli z jakichś przyczyn nie podacie Państwo danych niezbędnych do realizacji usługi przewozu osób i bagażu taksówką, to wykonanie umowy może być niemożliwe.

        Wśród tych informacji mogą pojawić się dane, które w myśl Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO), mają  lub mogą mieć charakter wypełniający  definicję przetwarzania danych, w tym danych osobowych.

        Taxi DWA DWA nie weryfikuje prawdziwości  danych podawanych przez Klientów, w  związku z realizacją usług przewozowych,  ani rzeczywistych  związków danych z osobą, która dane podaje i powierza, niemniej traktuje te dane, przetwarza je i administruje nimi ze starannością i na zasadach  zgodnych z wymaganiami prawa dotyczącymi  bezpieczeństwa  danych o charakterze  rzeczywistych  danych osobowych.

        Taxi DWA DWA zapewnia, że dane osobowe mogą przetwarzać wyłącznie osoby upoważnione w zakresie niezbędnym do wykonania powierzonych im zadań.

         Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z RODO. jednym z głównych celów zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą jest przede wszystkim podanie informacji dotyczących przetwarzania jej danych osobowych.

Wobec powyższego informujemy, że:

1. Administratorem Twoich danych osobowych  jest Zrzeszenie Transportu Prywatnego w Łodzi, Twoje Taxi w Mieście, Taxi DWA DWA  z siedzibą w Łodzi, ul. Grunwaldzka 45F, – KRS 0000120800, NIP 7250011971, REGON 001082678, kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na adres siedziby lub na adres e-mail zarzad@196-22.pl.

2. Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie:
    – art. 6 ust. 1 lit. b  RODO, gdy przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy, której jesteś  stroną, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
    – art. 6 ust. 1 lit. c  RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Taxi DWA DWA, którym jest prowadzenie dokumentacji księgowej i podatkowej,
    – art. 6 ust. 1 lit. f  RODO, kiedy przetwarzanie jest niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Taxi DWA DWA, którym jest możliwość ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z zawartą umową, oraz do celów marketingu bezpośredniego.

3. Twoje dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji umowy na usługi przewozu osób i bagażu taksówką lub samochodem bagażowym Taxi DWA DWA.

4. Taxi DWA DWA przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim są one niezbędne do wykonania umowy.    

5. Odbiorcami Twoich danych, na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą – kierowcy taksówek, posiadający licencję na krajowy drogowy przewóz osób taksówką lub działalność w zakresie transportu bagażowego.

6. Taxi DWA DWA nie ma zamiaru przekazywać Twoich danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7. Dane będą przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres czasu odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić i jakie mogą być podnoszone wobec Taxi DWA DWA. Jeżeli istnieją szczególne przepisy prawne określające czas, przez jaki powinny być przechowywane dane osobowe, to będą one usuwane wraz z upływem tego terminu.

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci prawo do żądania od Taxi DWA DWA dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych osobowych oraz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.  

9. Twoje dane osobowe zostały pozyskane przy zamawianiu i korzystaniu z usługi przewozu osób i bagażu.

10. Taxi DWA DWA oświadcza, że Twoje dane osobowe nie będą profilowane.

11. Taxi  DWA DWA dokłada wszelkich starań, aby zapewnić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, środki fizycznego, technicznego i organizacyjnego bezpieczeństwa, aby skutecznie ochronić dane osobowe przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem lub dostępem.

12. Twoje dane osobowe są przetwarzane elektronicznie, zgodnie z metodami i procedurami związanymi z celami przetwarzania.